Prize Code Other Code Combinations
$1.00ONEOEN, NOE, NEO, EON, ENO
$2.00TWOTOW, WTO, WOT, OTW, OWT
$3.00THRTRH, HTR, HRT, RTH, RHT
$4.00FORFRO, OFR, ORF, RFO, ROF
$5.00FIVFVI, IFV, IVF, VFI, VIF
$6.00SIXSXI, ISX, IXS, XSI, XIS
$7.00SVNSNV, VSN, VNS, NSV, NVS
$8.00EGTETG, GET, GTE, TEG, TGE
$9.00NIENEI, INE, IEN, ENI, EIN
$10.00TENTNE, ETN, ENT, NTE, NET
$11.00ELVEVL, LEV, LVE, VEL, VLE
$12.00TWLTLW, WTL, WLT, LTW, LWT
$13.00TRNTNR, RTN, RNT, NTR, NRT
$14.00FTNFNT, TFN, TNF, NFT, NTF
$15.00FFTFTF, TFF
$16.00SXTSTX, XST, XTS, TSX, TXS
$17.00SVTSTV, VST, VTS, TSV, TVS
$18.00EGNENG, GEN, GNE, NEG, NGE
$19.00NNTNTN, TNN
$20.00TWNTNW, WTN, WNT, NTW, NWT
$21.00TTNTNT, NTT
$22.00TTOTOT, OTT
$24.00TFRTRF, FTR, FRT, RTF, RFT
$25.00TWFTFW, WTF, WFT, FTW, FWT
$26.00TWXTXW, WTX, WXT, XTW, XWT
$27.00TTSTST, STT
$28.00TWETEW, WTE, WET, ETW, EWT
$30.00TRYTYR, RTY, RYT, YTR, YRT
$32.00THTHTT, TTH
$35.00TFVTVF, FTV, FVT, VTF, VFT
$36.00THSTSH, HTS, HST, STH, SHT
$40.00FRYFYR, RFY, RYF, YFR, YRF
$42.00FTTTFT, TTF
$44.00FFOFOF, OFF
$45.00FYVFVY, YFV, YVF, VFY, VYF
$48.00FTEFET, TFE, TEF, EFT, ETF
$50.00FTYFYT, TFY, TYF, YFT, YTF
$54.00FFRFRF, RFF
$55.00FYFFFY, YFF
$60.00SXYSYX, XSY, XYS, YSX, YXS
$64.00SFRSRF, FSR, FRS, RSF, RFS
$65.00SXFSFX, XSF, XFS, FSX, FXS
$70.00STYSYT, TSY, TYS, YST, YTS
$72.00STWSWT, TSW, TWS, WST, WTS
$74.00SVRSRV, VSR, VRS, RSV, RVS
$75.00SFVSVF, FSV, FVS, VSF, VFS
$77.00SSVSVS, VSS
$80.00EGYEYG, GEY, GYE, YEG, YGE
$90.00NTYNYT, TNY, TYN, YNT, YTN
$100.00ONHOHN, NOH, NHO, HON, HNO
$109.00OONONO, NOO
$111.00OELOLE, EOL, ELO, LOE, LEO
$118.00OETOTE, EOT, ETO, TOE, TEO
$120.00OHTOTH, HOT, HTO, TOH, THO
$125.00OTVOVT, TOV, TVO, VOT, VTO
$128.00OTGOGT, TOG, TGO, GOT, GTO
$135.00OHVOVH, HOV, HVO, VOH, VHO
$140.00OFTOTF, FOT, FTO, TOF, TFO
$144.00OFOFOO, OOF
$150.00OFYOYF, FOY, FYO, YOF, YFO
$160.00OSYOYS, SOY, SYO, YOS, YSO
$162.00OSTOTS, SOT, STO, TOS, TSO
$165.00OSFOFS, SOF, SFO, FOS, FSO
$168.00OSEOES, SOE, SEO, EOS, ESO
$190.00ONYOYN, NOY, NYO, YON, YNO
$200.00TWHTHW, WTH, WHT, HTW, HWT
$209.00TONTNO, OTN, ONT, NTO, NOT
$210.00TWTWTT, TTW
$240.00TWRTRW, WTR, WRT, RTW, RWT
$248.00TRETER, RTE, RET, ETR, ERT
$250.00THFTFH, HTF, HFT, FTH, FHT
$256.00TFSTSF, FTS, FST, STF, SFT
$280.00THETEH, HTE, HET, ETH, EHT
$300.00THHHTH, HHT
$330.00TTYTYT, YTT
$333.00TTTN/A
$350.00THYTYH, HTY, HYT, YTH, YHT
$359.00TVNTNV, VTN, VNT, NTV, NVT
$400.00FOHFHO, OFH, OHF, HFO, HOF
$444.00FFFN/A
$500.00FHNFNH, HFN, HNF, NFH, NHF

Notes: Winning prize amounts above $599 have three random letters that do not form a word.

Warning: The Lottery does not encourage players to rely solely on these codes when determining the value of a ticket. Please play responsibly.