Prize Code Other Code Combinations
$1.00ONEOEN, NOE, NEO, EON, ENO
$2.00TWOTOW, WTO, WOT, OTW, OWT
$3.00THRTRH, HTR, HRT, RTH, RHT
$4.00FORFRO, OFR, ORF, RFO, ROF
$5.00FIVFVI, IFV, IVF, VFI, VIF
$6.00SIXSXI, ISX, IXS, XSI, XIS
$7.00SVNSNV, VSN, VNS, NSV, NVS
$8.00EGTETG, GET, GTE, TEG, TGE
$9.00NININN, NNI
$10.00TENTNE, ETN, ENT, NTE, NET
$11.00LVNLNV, VLN, VNL, NLV, NVL
$12.00TLVTVL, LTV, LVT, VTL, VLT
$13.00TTNNTT, TNT
$14.00FTNFNT, TFN, TNF, NFT, NTF
$15.00FFNNFF, FNF
$16.00SXTSTX, XST, XTS, TSX, TXS
$17.00STNSNT, TSN, TNS, NST, NTS
$18.00ETTTTE, TET
$19.00NTNTNN, NNT
$20.00TWYTYW, WTY, WYT, YTW, YWT
$21.00TONTNO, OTN, ONT, NTO, NOT
$22.00TWTWTT, TTW
$23.00TWRTRW, WTR, WRT, RTW, RWT
$24.00TWFTFW, WTF, WFT, FTW, FWT
$25.00TWVTVW, WTV, WVT, VTW, VWT
$26.00TWXTXW, WTX, WXT, XTW, XWT
$27.00TWSTSW, WTS, WST, STW, SWT
$28.00TWETEW, WTE, WET, ETW, EWT
$29.00TWITIW, WTI, WIT, ITW, IWT
$30.00TRYTYR, RTY, RYT, YTR, YRT
$31.00TROTOR, RTO, ROT, OTR, ORT
$32.00TRTRTT, TTR
$33.00TRRRRT, RTR
$34.00TFUTUF, FTU, FUT, UTF, UFT
$35.00TRVTVR, RTV, RVT, VTR, VRT
$36.00TRXTXR, RTX, RXT, XTR, XRT
$37.00TRSTSR, RTS, RST, STR, SRT
$38.00TRETER, RTE, RET, ETR, ERT
$39.00TRITIR, RTI, RIT, ITR, IRT
$40.00FTYFYT, TFY, TYF, YFT, YTF
$41.00FTOFOT, TFO, TOF, OFT, OTF
$42.00FTTTTF, TFT
$43.00FTRFRT, TFR, TRF, RFT, RTF
$44.00FTFTFF, FFT
$45.00FTVFVT, TFV, TVF, VFT, VTF
$46.00FTXFXT, TFX, TXF, XFT, XTF
$47.00FTSFST, TFS, TSF, SFT, STF
$48.00FTEFET, TFE, TEF, EFT, ETF
$49.00FTIFIT, TFI, TIF, IFT, ITF
$50.00FFYYFF, FYF
$53.00FTZFZT, TFZ, TZF, ZFT, ZTF
$54.00FFOOFF, FFO
$55.00FYVFVY, YFV, YVF, VFY, VYF
$57.00FEVFVE, EFV, EVF, VFE, VEF
$58.00FTGFGT, TFG, TGF, GFT, GTF
$60.00SXYSYX, XSY, XYS, YSX, YXS
$64.00SXFSFX, XSF, XFS, FSX, FXS
$65.00SXVSVX, XSV, XVS, VSX, VXS
$70.00SVTSTV, VST, VTS, TSV, TVS
$72.00SVWSWV, VSW, VWS, WSV, WVS
$75.00SVFSFV, VSF, VFS, FSV, FVS
$77.00SVSSSV, VSS
$80.00ETYEYT, TEY, TYE, YET, YTE
$85.00ETVEVT, TEV, TVE, VET, VTE
$88.00ETEEET, TEE
$90.00NITNTI, INT, ITN, TNI, TIN
$99.00NYNNNY, YNN
$100.00OHNONH, HON, HNO, NOH, NHO
$107.00OHVOVH, HOV, HVO, VOH, VHO
$108.00OHEOEH, HOE, HEO, EOH, EHO
$110.00LVHLHV, VLH, VHL, HLV, HVL
$120.00HTYHYT, THY, TYH, YHT, YTH
$122.00HTWHWT, THW, TWH, WHT, WTH
$125.00OTVOVT, TOV, TVO, VOT, VTO
$128.00OTGOGT, TOG, TGO, GOT, GTO
$130.00OTZOZT, TOZ, TZO, ZOT, ZTO
$140.00OFYOYF, FOY, FYO, YOF, YFO
$150.00ONFOFN, NOF, NFO, FON, FNO
$155.00OHFOFH, HOF, HFO, FOH, FHO
$177.00OSVOVS, SOV, SVO, VOS, VSO
$188.00OEGOGE, EOG, EGO, GOE, GEO
$200.00THNTNH, HTN, HNT, NTH, NHT
$210.00THTTTH, HTT
$222.00TYOTOY, YTO, YOT, OTY, OYT
$230.00TTZTZT, TTZ
$240.00TRUTUR, RTU, RUT, UTR, URT
$250.00THFTFH, HTF, HFT, FTH, FHT
$256.00TVXTXV, VTX, VXT, XTV, XVT
$300.00TRNTNR, RTN, RNT, NTR, NRT
$400.00FRNFNR, RFN, RNF, NFR, NRF
$444.00FFRFRF, FFR, FRF, RFF, RFF
$499.00FNZFZN, NFZ, NZF, ZFN, ZNF
$500.00FHNFNH, HFN, HNF, NFH, NHF
$502.00FHWFWH, HFW, HWF, WFH, WHF
$522.00FYWFWY, YFW, YWF, WFY, WYF
$528.00ZYZZZY, YZZ, YZZ, ZZY, ZYZ
$530.00FWZFZW, WFZ, WZF, ZFW, ZWF
$555.00FHFFFH, HFF
$600.00SHNSNH, HSN, HNS, NSH, NHS
$700.00SVHSHV, VSH, VHS, HSV, HVS
$750.00SNYSYN, NSY, NYS, YSN, YNS
$770.00SHSSSH, HSS
$777.00SSNSNS, SSN
$800.00EGNENG, GEN, GNE, NEG, NGE
$888.00EHTETH, HET, HTE, TEH, THE
$900.00NNDNDN, NND
$999.00NHNNNH, HNN
$1,000.00ONMOMN, NOM, NMO, MON, MNO
$1,019.00HNEHEN, NHE, NEH, EHN, ENH
$1,100.00EVMEMV, VEM, VME, MEV, MVE
$1,300.00OWZOZW, WOZ, WZO, ZOW, ZWO
$1,400.00FNNFNN, NFN
$1,500.00OFUOUF, FOU, FUO, UOF, UFO
$1,999.00TNZTZN, NTZ, NZT, ZTN, ZNT
$2,000.00TWMTMW, WTM, WMT, MTW, MWT
$2,100.00TYNTNY, YTN, YNT, NTY, NYT
$2,222.00TWWTWW, WTW
$2,500.00TVHTHV, VTH, VHT, HTV, HVT
$3,000.00TRMTMR, RTM, RMT, MTR, MRT
$4,000.00FTCFCT, TFC, TCF, CFT, CTF
$4,444.00FYRFRY, YFR, YRF, RFY, RYF
$5,000.00FVMFMV, VFM, VMF, MFV, MVF
$5,280.00XYZXZY, YXZ, YZX, ZXY, ZYX
$5,300.00FOZFZO, OFZ, OZF, ZFO, ZOF
$5,400.00FRHFHR, RFH, RHF, HFR, HRF
$5,555.00FFVFVF, FFV
$6,000.00STZSZT, TSZ, TZS, ZST, ZTS
$7,700.00SOSSSO, OSS
$7,777.00STSSST, TSS
$8,888.00EGEEEG, GEE
$9,999.00NYHNHY, YNH, YHN, HNY, HYN
$10,000.00TNMTMN, NTM, NMT, MTN, MNT
$11,000.00LVMLMV, VLM, VML, MLV, MVL
$12,000.00TLTTTL, LTT
$13,000.00THZTZH, HTZ, HZT, ZTH, ZHT
$15,000.00FIOFOI, IFO, IOF, OFI, OIF
$19,999.00ONZOZN, NOZ, NZO, ZON, ZNO
$20,000.00TYMTMY, YTM, YMT, MTY, MYT
$20,005.00TYVTVY, YTV, YVT, VTY, VYT
$21,000.00TOMTMO, OTM, OMT, MTO, MOT
$23,000.00TZZTZZ, ZTZ
$25,000.00TFMTMF, FTM, FMT, MTF, MFT
$25,555.00TVMTMV, VTM, VMT, MTV, MVT
$27,777.00TVNTNV, VTN, VNT, NTV, NVT
$28,888.00TWGTGW, WTG, WGT, GTW, GWT
$35,000.00TCMTMC, CTM, CMT, MTC, MCT
$40,000.00FRMFMR, RFM, RMF, MFR, MRF
$42,000.00FWOFOW, WFO, WOF, OFW, OWF
$47,777.00FSNFNS, SFN, SNF, NFS, NSF
$50,000.00FFMFMF, FFM
$53,000.00FHZFZH, HFZ, HZF, ZFH, ZHF
$55,555.00FYMFMY, YFM, YMF, MFY, MYF
$70,000.00STTSTT, TST
$75,000.00SFMSMF, FSM, FMS, MSF, MFS
$77,777.00SVVSVV, VSV
$100,000.00OHMOMH, HOM, HMO, MOH, MHO
$140,000.00FRXFXR, RFX, RXF, XFR, XRF
$150,000.00FFZFZF, FFZ
$199,999.00NONNNO, ONN
$200,000.00TOTTTO, OTT
$250,000.00THMTMH, HTM, HMT, MTH, MHT
$253,000.00FZZFZZ, ZFZ
$500,000.00FHMFMH, HFM, HMF, MFH, MHF
$1,000,000.00OMLOLM, MOL, MLO, LOM, LMO
$3,000,000.00 TMM TMM, MTM

Notes: Colorado's retail validation codes may vary by game. To see the codes for a specific game, please visit this page, click on the game you are playing and then click on the "Rules" link.

Warning: The Lottery does not encourage players to rely solely on these codes when determining the value of a ticket. Please play responsibly.