Prize Code Other Code Combinations
$1.00 ONE OEN, NOE, NEO, EON, ENO
$2.00 TWO TOW, WTO, WOT, OTW, OWT
$3.00 THR TRH, HTR, HRT, RTH, RHT
$4.00 FOR FRO, OFR, ORF, RFO, ROF
$5.00 FIV FVI, IFV, IVF, VFI, VIF
$6.00 SIX SXI, ISX, IXS, XSI, XIS
$7.00 SVN SNV, VSN, VNS, NSV, NVS
$8.00 EGT ETG, GET, GTE, TEG, TGE
$9.00 NIN INN, NNI
$10.00 TEN TNE, ETN, ENT, NTE, NET
$11.00 LVN LNV, VLN, VNL, NLV, NVL
$12.00 TLV TVL, LTV, LVT, VTL, VLT
$13.00 TTN NTT, TNT
$14.00 FTN FNT, TFN, TNF, NFT, NTF
$15.00 FFN NFF, FNF
$16.00 SXT STX, XST, XTS, TSX, TXS
$17.00 STN SNT, TSN, TNS, NST, NTS
$18.00 ETT TTE, TET
$19.00 NTN TNN, NNT
$20.00 TWY TYW, WTY, WYT, YTW, YWT
$21.00 TON TNO, OTN, ONT, NTO, NOT
$22.00 TWT WTT, TTW
$23.00 TWR TRW, WTR, WRT, RTW, RWT
$24.00 TWF TFW, WTF, WFT, FTW, FWT
$25.00 TWV TVW, WTV, WVT, VTW, VWT
$26.00 TWX TXW, WTX, WXT, XTW, XWT
$27.00 TWS TSW, WTS, WST, STW, SWT
$28.00 TWE TEW, WTE, WET, ETW, EWT
$29.00 TWI TIW, WTI, WIT, ITW, IWT
$30.00 TRY TYR, RTY, RYT, YTR, YRT
$31.00 TRO TOR, RTO, ROT, OTR, ORT
$32.00 TRT RTT, TTR
$33.00 TRR RRT, RTR
$34.00 TFU TUF, FTU, FUT, UTF, UFT
$35.00 TRV TVR, RTV, RVT, VTR, VRT
$36.00 TRX TXR, RTX, RXT, XTR, XRT
$37.00 TRS TSR, RTS, RST, STR, SRT
$38.00 TRE TER, RTE, RET, ETR, ERT
$39.00 TRI TIR, RTI, RIT, ITR, IRT
$40.00 FTY FYT, TFY, TYF, YFT, YTF
$41.00 FTO FOT, TFO, TOF, OFT, OTF
$42.00 FTT TTF, TFT
$43.00 FTR FRT, TFR, TRF, RFT, RTF
$44.00 FTF TFF, FFT
$45.00 FTV FVT, TFV, TVF, VFT, VTF
$46.00 FTX FXT, TFX, TXF, XFT, XTF
$47.00 FTS FST, TFS, TSF, SFT, STF
$48.00 FTE FET, TFE, TEF, EFT, ETF
$49.00 FTI FIT, TFI, TIF, IFT, ITF
$50.00 FFY YFF, FYF
$53.00 FTZ FZT, TFZ, TZF, ZFT, ZTF
$54.00 FFO OFF, FFO
$55.00 FYV FVY, YFV, YVF, VFY, VYF
$57.00 FEV FVE, EFV, EVF, VFE, VEF
$58.00 FTG FGT, TFG, TGF, GFT, GTF
$60.00 SXY SYX, XSY, XYS, YSX, YXS
$64.00 SXF SFX, XSF, XFS, FSX, FXS
$65.00 SXV SVX, XSV, XVS, VSX, VXS
$70.00 SVT STV, VST, VTS, TSV, TVS
$72.00 SVW SWV, VSW, VWS, WSV, WVS
$75.00 SVF SFV, VSF, VFS, FSV, FVS
$77.00 SVS SSV, VSS
$80.00 ETY EYT, TEY, TYE, YET, YTE
$85.00 ETV EVT, TEV, TVE, VET, VTE
$88.00 ETE EET, TEE
$90.00 NIT NTI, INT, ITN, TNI, TIN
$99.00 NYN NNY, YNN
$100.00 OHN ONH, HON, HNO, NOH, NHO
$107.00 OHV OVH, HOV, HVO, VOH, VHO
$108.00 OHE OEH, HOE, HEO, EOH, EHO
$110.00 LVH LHV, VLH, VHL, HLV, HVL
$120.00 HTY HYT, THY, TYH, YHT, YTH
$122.00 HTW HWT, THW, TWH, WHT, WTH
$125.00 OTV OVT, TOV, TVO, VOT, VTO
$128.00 OTG OGT, TOG, TGO, GOT, GTO
$130.00 OTZ OZT, TOZ, TZO, ZOT, ZTO
$140.00 OFY OYF, FOY, FYO, YOF, YFO
$150.00 ONF OFN, NOF, NFO, FON, FNO
$155.00 OHF OFH, HOF, HFO, FOH, FHO
$177.00 OSV OVS, SOV, SVO, VOS, VSO
$188.00 OEG OGE, EOG, EGO, GOE, GEO
$200.00 THN TNH, HTN, HNT, NTH, NHT
$210.00 THT TTH, HTT
$222.00 TYO TOY, YTO, YOT, OTY, OYT
$230.00 TTZ TZT, TTZ
$240.00 TRU TUR, RTU, RUT, UTR, URT
$250.00 THF TFH, HTF, HFT, FTH, FHT
$256.00 TVX TXV, VTX, VXT, XTV, XVT
$300.00 TRN TNR, RTN, RNT, NTR, NRT
$400.00 FRN FNR, RFN, RNF, NFR, NRF
$444.00 FFR FRF, FFR, FRF, RFF, RFF
$499.00 FNZ FZN, NFZ, NZF, ZFN, ZNF
$500.00 FHN FNH, HFN, HNF, NFH, NHF
$502.00 FHW FWH, HFW, HWF, WFH, WHF
$522.00 FYW FWY, YFW, YWF, WFY, WYF
$528.00 ZYZ ZZY, YZZ, YZZ, ZZY, ZYZ
$530.00 FWZ FZW, WFZ, WZF, ZFW, ZWF
$555.00 FHF FFH, HFF
$600.00 SHN SNH, HSN, HNS, NSH, NHS
$700.00 SVH SHV, VSH, VHS, HSV, HVS
$750.00 SNY SYN, NSY, NYS, YSN, YNS
$770.00 SHS SSH, HSS
$777.00 SSN SNS, SSN
$800.00 EGN ENG, GEN, GNE, NEG, NGE
$888.00 EHT ETH, HET, HTE, TEH, THE
$900.00 NND NDN, NND
$999.00 NHN NNH, HNN
$1,000.00 ONM OMN, NOM, NMO, MON, MNO
$1,019.00 HNE HEN, NHE, NEH, EHN, ENH
$1,100.00 EVM EMV, VEM, VME, MEV, MVE
$1,300.00 OWZ OZW, WOZ, WZO, ZOW, ZWO
$1,400.00 FNN FNN, NFN
$1,500.00 OFU OUF, FOU, FUO, UOF, UFO
$1,999.00 TNZ TZN, NTZ, NZT, ZTN, ZNT
$2,000.00 TWM TMW, WTM, WMT, MTW, MWT
$2,100.00 TYN TNY, YTN, YNT, NTY, NYT
$2,222.00 TWW TWW, WTW
$2,500.00 TVH THV, VTH, VHT, HTV, HVT
$3,000.00 TRM TMR, RTM, RMT, MTR, MRT
$4,000.00 FTC FCT, TFC, TCF, CFT, CTF
$4,444.00 FYR FRY, YFR, YRF, RFY, RYF
$5,000.00 FVM FMV, VFM, VMF, MFV, MVF
$5,280.00 XYZ XZY, YXZ, YZX, ZXY, ZYX
$5,300.00 FOZ FZO, OFZ, OZF, ZFO, ZOF
$5,400.00 FRH FHR, RFH, RHF, HFR, HRF
$5,555.00 FFV FVF, FFV
$6,000.00 STZ SZT, TSZ, TZS, ZST, ZTS
$7,700.00 SOS SSO, OSS
$7,777.00 STS SST, TSS
$8,888.00 EGE EEG, GEE
$9,999.00 NYH NHY, YNH, YHN, HNY, HYN
$10,000.00 TNM TMN, NTM, NMT, MTN, MNT
$11,000.00 LVM LMV, VLM, VML, MLV, MVL
$12,000.00 TLT TTL, LTT
$13,000.00 THZ TZH, HTZ, HZT, ZTH, ZHT
$15,000.00 FIO FOI, IFO, IOF, OFI, OIF
$19,999.00 ONZ OZN, NOZ, NZO, ZON, ZNO
$20,000.00 TYM TMY, YTM, YMT, MTY, MYT
$20,005.00 TYV TVY, YTV, YVT, VTY, VYT
$21,000.00 TOM TMO, OTM, OMT, MTO, MOT
$23,000.00 TZZ TZZ, ZTZ
$25,000.00 TFM TMF, FTM, FMT, MTF, MFT
$25,555.00 TVM TMV, VTM, VMT, MTV, MVT
$27,777.00 TVN TNV, VTN, VNT, NTV, NVT
$28,888.00 TWG TGW, WTG, WGT, GTW, GWT
$35,000.00 TCM TMC, CTM, CMT, MTC, MCT
$40,000.00 FRM FMR, RFM, RMF, MFR, MRF
$42,000.00 FWO FOW, WFO, WOF, OFW, OWF
$47,777.00 FSN FNS, SFN, SNF, NFS, NSF
$50,000.00 FFM FMF, FFM
$53,000.00 FHZ FZH, HFZ, HZF, ZFH, ZHF
$55,555.00 FYM FMY, YFM, YMF, MFY, MYF
$70,000.00 STT STT, TST
$75,000.00 SFM SMF, FSM, FMS, MSF, MFS
$77,777.00 SVV SVV, VSV
$100,000.00 OHM OMH, HOM, HMO, MOH, MHO
$140,000.00 FRX FXR, RFX, RXF, XFR, XRF
$150,000.00 FFZ FZF, FFZ
$199,999.00 NON NNO, ONN
$200,000.00 TOT TTO, OTT
$250,000.00 THM TMH, HTM, HMT, MTH, MHT
$253,000.00 FZZ FZZ, ZFZ
$500,000.00 FHM FMH, HFM, HMF, MFH, MHF
$1,000,000.00 OML OLM, MOL, MLO, LOM, LMO

Notes: Colorado's retail validation codes may vary by game. To see the codes for a specific game, please visit this page, click on the game you are playing and then click on the "Rules" link.

Warning: The Lottery does not encourage players to rely solely on these codes when determining the value of a ticket. Please play responsibly.