Prize Code Other Code Combinations
$1.00ONEOEN, NOE, NEO, EON, ENO
$2.00TWOTOW, WTO, WOT, OTW, OWT
$3.00THRTRH, HTR, HRT, RTH, RHT
$4.00FORFRO, OFR, ORF, RFO, ROF
$5.00FIVFVI, IFV, IVF, VFI, VIF
$6.00SIXSXI, ISX, IXS, XSI, XIS
$7.00SVNSNV, VSN, VNS, NSV, NVS
$8.00EGTETG, GET, GTE, TEG, TGE
$9.00NININN, NNI
$10.00TENTNE, ETN, ENT, NTE, NET
$11.00ELVEVL, LEV, LVE, VEL, VLE
$12.00TLVTVL, LTV, LVT, VTL, VLT
$13.00THNTNH, HTN, HNT, NTH, NHT
$14.00FRNFNR, RFN, RNF, NFR, NRF
$15.00FTNFNT, TFN, TNF, NFT, NTF
$16.00SXTSTX, XST, XTS, TSX, TXS
$17.00SVTSTV, VST, VTS, TSV, TVS
$18.00EGNENG, GEN, GNE, NEG, NGE
$19.00NITNTI, INT, ITN, TNI, TIN
$20.00TWYTYW, WTY, WYT, YTW, YWT
$21.00TTNNTT, TNT
$22.00TYTYTT, TTY
$23.00TTEETT, TET
$24.00TTFFTT, TFT
$25.00TFWTWF, FTW, FWT, WTF, WFT
$27.00TWSTSW, WTS, WST, STW, SWT
$28.00TWGTGW, WTG, WGT, GTW, GWT
$30.00TRYTYR, RTY, RYT, YTR, YRT
$32.00THTHTT, TTH
$33.00TRTRTT, TTR
$34.00TTOOTT, TOT
$35.00TFVTVF, FTV, FVT, VTF, VFT
$36.00TRSTSR, RTS, RST, STR, SRT
$37.00TFSTSF, FTS, FST, STF, SFT
$40.00FRYFYR, RFY, RYF, YFR, YRF
$42.00FRWFWR, RFW, RWF, WFR, WRF
$44.00FFOOFF, FOF
$45.00FRFRFF, FFR
$48.00FTEFET, TFE, TEF, EFT, ETF
$49.00FNNNNF, NFN
$50.00FTYFYT, TFY, TYF, YFT, YTF
$55.00FFVVFF, FVF
$60.00SXYSYX, XSY, XYS, YSX, YXS
$70.00SVYSYV, VSY, VYS, YSV, YVS
$74.00SVRSRV, VSR, VRS, RSV, RVS
$75.00SVFSFV, VSF, VFS, FSV, FVS
$77.00SVSVSS, SSV
$80.00ETYEYT, TEY, TYE, YET, YTE
$85.00EGVEVG, GEV, GVE, VEG, VGE
$88.00ETETEE, EET
$90.00NTYNYT, TNY, TYN, YNT, YTN
$100.00OHNONH, HON, HNO, NOH, NHO
$104.00HNFHFN, NHF, NFH, FHN, FNH
$110.00OTNONT, TON, TNO, NOT, NTO
$120.00OTYOYT, TOY, TYO, YOT, YTO
$125.00OTVOVT, TOV, TVO, VOT, VTO
$149.00OFNONF, FON, FNO, NOF, NFO
$150.00OHFOFH, HOF, HFO, FOH, FHO
$177.00OSSSSO, SOS
$180.00OETOTE, EOT, ETO, TOE, TEO
$200.00TWHTHW, WTH, WHT, HTW, HWT
$210.00TWNTNW, WTN, WNT, NTW, NWT
$222.00TWTWTT, TTW
$240.00TFOTOF, FTO, FOT, OTF, OFT
$250.00THFTFH, HTF, HFT, FTH, FHT
$300.00TRNTNR, RTN, RNT, NTR, NRT
$350.00TRFTFR, RTF, RFT, FTR, FRT
$400.00FRHFHR, RFH, RHF, HFR, HRF
$500.00FVHFHV, VFH, VHF, HFV, HVF
$600.00SXHSHX, XSH, XHS, HSX, HXS

Warning: The Lottery does not encourage players to rely solely on these codes when determining the value of a ticket. Please play responsibly.